Voorwaarden

Leverings- en betalingsvoorwaarden

De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing voor NIBAA Institute en haar geassocieerde (rechts)personen, gevestigd te Utrecht en geregistreerd onder KvK nummer.

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van NIBAA INSTITUTE, alsmede op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en NIBAA INSTITUTE
 2. Afwijkingen van lid 1 zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door NIBAA INSTITUTE
 3. In deze voorwaarden zijn de volgende definitiebepalingen van kracht:

Onder ‘Opdrachtgever’ wordtde natuurlijke of rechtspersoon verstaan die een opdracht verstrekt aan NIBAA INSTITUTE

‘Incompany Project’: het verzorgen van bedrijfsinterne cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin des woord of het leveren van een overige dienst en/of product.

‘Opleiding’: open training waarbij deelnemers van verschillende opdrachtgevers tezamen een

training volgen, zoals mastercourses, leergangen en opleidingen.

 1. De algemene (inkoop-)voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door NIBAA INSTITUTE uitdrukkelijk worden aanvaard.
 2. Alle aanbiedingen van NIBAA INSTITUTE zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen NIBAA INSTITUTE en de opdrachtgever komt tot stand

(1) door acceptatie door de opdrachtgever van de algemene leveringsvoorwaarden van het online inschrijvings- of aanmeldingsformulier,

(2) door ondertekening door de opdrachtgever van het inschrijvings- of aanmeldingsformulier,

(3) door ondertekening door de opdrachtgever van de offerte,

(4) door schriftelijke, telefonische of digitale bevestiging van de overeenkomst door de opdrachtgever.

Bij de totstandkoming van de overeenkomst zijn de algemene leveringsvoorwaarden van NIBAA INSTITUTE van toepassing.

Artikel 3 Voorkennis

 1. De deelnemers aan het incompany project of de opleiding dienen te beschikken over de

benodigde voorkennis, zoals vermeld in de specifieke opleidingsbeschrijvingen van NIBAA INSTITUTE. NIBAA INSTITUTE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet of niet tijdig volgen van de aanbevolen vooropleiding.

Artikel 4 Leveringstermijnen

 1. Opgave van leveringstermijnen dan wel van enige andere termijn, waarbinnen NIBAA INSTITUTE aan haar verplichtingen moet voldoen, wordt naar beste weten gedaan, maar deze opgave zal nimmer een fatale termijn zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is bedongen.
 2. In geval van niet tijdige levering of nakoming dient de opdrachtgever NIBAA INSTITUTE schriftelijk aan te manen, waarbij aan NIBAA INSTITUTE alsnog een redelijke verlenging van de leveringstermijn wordt toegestaan.
 3. Eerst indien deze termijn wordt overschreden is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden voor zover nog geen levering heeft plaatsgevonden, zonder dat NIBAA INSTITUTE overigens in dat geval tot schadevergoeding gehouden zal zijn.
 4. Indien NIBAA INSTITUTE bij de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van informatie en/of gegevens van opdrachtgever en de opdrachtgever in gebreke is gebleven met de (tijdige) ter beschikkingstelling van die informatie en/of die gegevens aan NIBAA INSTITUTE, zal NIBAA INSTITUTE opnieuw een leveringstermijn bepalen. NIBAA INSTITUTE zal deze nieuwe leveringstermijn bepalen aan de hand van haar totale incompany projectenplanning. Daarnaast brengt NIBAA INSTITUTE 10% van de waarde van de overeenkomst in rekening voor extra organisatiekosten.
 5. Blijft de opdrachtgever voor een periode langer dan 30 dagen in gebreke met de ter beschikkingstelling van de in het vorige lid bedoelde informatie en/of gegevens dan is NIBAA INSTITUTE gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Alsdan is de opdrachtgever gehouden de waarde van de overeenkomst inclusief de extra organisatiekosten uit het vorige lid te vergoeden aan NIBAA INSTITUTE
 6. Indien is overeengekomen dat de diensten in fasen door NIBAA INSTITUTE worden uitgevoerd, kan NIBAA INSTITUTE de aanvang van een volgende fase uitstellen, totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.

Artikel 5 Annulering of wijziging door de opdrachtgever

NIBAA INSTITUTE neemt alleen annuleringen in behandeling die schriftelijk (brief, email) onderbouwd zijn. Als annuleringsdatum hanteert NIBAA INSTITUTE de ontvangstdatum van uw schrijven. De annuleringsdatum wordt door NIBAA INSTITUTE altijd gerelateerd aan de startdatum van de opleiding/training waarvoor u oorspronkelijk bent ingeschreven.

Annulering tot 14 dagen voor aanvang van de opleiding/training

Bij annulering tot 14 dagen voor de opleiding/training brengt NIBAA INSTITUTE 50% van het totale bedrag in rekening. Een uitzondering op deze regel vormen de NIBAA-opleidingen en trainingen met een duur van 4 dagen of minder. Hiervoor geldt dat bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de opleiding/training NIBAA INSTITUTE 75% van het totale bedrag in rekening brengt.

Annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de opleiding/training

Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de opleiding/training brengt NIBAA INSTITUTE 75% van het totale bedrag in rekening. Een uitzondering op deze regel vormen de NIBAA-opleidingen en -trainingen met een duur van 4 dagen of minder. Hiervoor geldt dat bij annulering binnen twee weken voor aanvang van een opleiding/training, je geen aanspraak maakt op restitutie van enig deel van het verschuldigde bedrag. Na de start van de opleiding/training maak je geen aanspraak meer op restitutie van enig deel van het verschuldigde opleidingsbedrag. Bij annulering voor aanvang van de opleiding/training is het mogelijk dat je uw plaats laat innemen door een andere deelnemer/collega. De plaatsvervanger dient echter te voldoen aan de gestelde vooropleidingseisen. Tijdens de duur van de opleiding/training is het niet mogelijk van deze regeling gebruik te maken.

In geval van overlijden of langdurige ziekte van de deelnemer aan de opleiding/training eindigt de overeenkomst op de dag van overlijden of het aanvangen van de ziekte, waarbij slechts de prijs verschuldigd is van het aantal tot die datum verzorgde bijeenkomsten. In geval van ziekte dient een doktersverklaring overlegd te worden. De wederzijdse rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst, eindigen zodra de overeenkomst is ontbonden. Reeds tevoren betaalde opleidingskosten worden terugbetaald voor zover deze betrekking hebben op de periode na het beëindigen van de overeenkomst.

Artikel 6 Opschorting en ontbinding door NIBAA INSTITUTE

 1. NIBAA INSTITUTE heeft het recht zonder opgave van redenen de overeenkomst te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan NIBAA INSTITUTE betaalde bedrag. Indien de annulering geschiedt doordat het minimum aantal inschrijvingen voor de opleiding niet bereikt is, zal in

overleg met opdrachtgever een nieuwe datum worden bepaald.

 1. NIBAA INSTITUTE is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op elk moment met onmiddellijke ingang op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden zonder inachtneming van een opzegtermijn, indien de opdrachtgever één of meer bepalingen van de met NIBAA INSTITUTE gesloten overeenkomst niet nakomt. Bij ontbinding van de overeenkomst heeft opdrachtgever geen recht op terugbetaling van de reeds gedane

betalingen. De op het moment van ontbinding reeds uitgevoerde maar nog niet gedeclareerde werkzaamheden zullen alsnog door NIBAA INSTITUTE worden gedeclareerd bij de opdrachtgever.

Artikel 7 Betaling

 1. NIBAA INSTITUTE brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen, op de in de offerte opgenomen facturatie momenten, in rekening door middel van een factuur. Betaling dient plaats te vinden op de in de factuur aangegeven bank- of girorekening binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder opschorting of verrekening wegens een (beweerdelijke) tekortkoming door NIBAA INSTITUTE
 2. De uiterste betaaldatum zal door NIBAA Institute zodanig worden gesteld, dat 14 dagen voor aanvang van de betreffende mastercourse, masterdag, leergang of opleiding , de betaling door NIBAA Institute ontvangen dient te zijn. NIBAA Institute behoudt zich het recht voor om, in geval van ingebrekestelling, de betreffende deelnemer te weigeren.
 3. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is NIBAA INSTITUTE steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is NIBAA INSTITUTE gerechtigd de uitvoering van de opdracht

onmiddellijk op te schorten.

 1. De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan NIBAA INSTITUTE alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De

buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 20% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 80,-

 1. De opdrachtgever kan tegen een factuur alleen schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Het bezwaar dient binnen de betalingstermijn te worden gemaakt. Een zodanig bezwaar ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichting de factuur tijdig en volledig te voldoen.

Artikel 8 Uitsluiting

 1. NIBAA INSTITUTE heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel van de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een opleiding te weigeren, de uitvoering van het incompany project op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel

Artikel 9 Auteursrecht

 1. Het auteursrecht op de door NIBAA INSTITUTE uitgegeven brochures, incompany projectmateriaal en projectmateriaal berust bij NIBAA INSTITUTE, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Zonder uitdrukkelijke toestemming van NIBAA INSTITUTE zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit enig materiaal worden gepubliceerd en/of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.
 2. Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van NIBAA INSTITUTE, berust uitsluitend bij NIBAA INSTITUTE, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. NIBAA INSTITUTE spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
 2. NIBAA INSTITUTE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade dan in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voorzover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.
 3. Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van 6 (zes) maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan € 5.000,-
 4. NIBAA INSTITUTE zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van:

• enige tekortkoming van de opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van voldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.

• onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van de opdrachtgever. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het incompany project essentiële informatie.

• uitval, schade aan, of diefstal van de bedrijfsmiddelen van NIBAA INSTITUTE

 1. NIBAA INSTITUTE kan, mede doordat zij regelmatig informatiedragers uitwisselt met derden, niet garanderen dat de door NIBAA INSTITUTE toegepaste informatiedragers vrij zijn van elementen– waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, computervirussen – die storingen van welke aard dan ook kunnen veroorzaken.
 2. NIBAA INSTITUTE is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. NIBAA INSTITUTE zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij danwel die van een derde aan te spreken.

Artikel 12 Overmacht

 1. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van NIBAA INSTITUTE opgeschort. Indien de periode, waarin de overmacht voortduurt langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 2. Indien NIBAA INSTITUTE bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijk contract.
 3. NIBAA INSTITUTE heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen, indien de niet toerekenbare omstandigheid die nakoming van haar verbintenis verhindert intreedt nadat zij aan haar verplichtingen had moeten voldoen.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen NIBAA INSTITUTE en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen met betrekking tot, voortvloeiende uit, of verband houdende met door NIBAA INSTITUTE gedane offertes en met NIBAA INSTITUTE gesloten overeenkomsten, zullen worden voorgelegd aan de rechtbank te Utrecht, behalve indien het geschil behoort tot de competentie van de Kantonrechter. Dit beding strekt uitsluitend ten behoeve van NIBAA INSTITUTE.
Vertrouwd door meer dan 5.000 toonaangevende bedrijven
Over NIBAAContact
Introcursus Branding
10
Alle rechten voorbehouden. © 2021.
Privacy beleid
Algemene voorwaarden
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram